Sådan har vi arbejdet med projektet

Formålet med projektet var i første omgang at undersøge en problemstilling, som vi ikke kunne finde særlig meget viden om – og tilrettelægge en kommunikationsindsats til virksomheder på et solidt fundament. Her kan du læse, hvad vi har gjort, og hvilke elementer projektet består af.

Da vi gik i gang med projektet i februar 2020, startede projektgruppens to tilknyttede forskere – Ulrik Gensby og Karen Albertsen fra TemArbejdsliv – med at indsamle dansk og nordisk litteratur samt rapporter om familie-arbejdsliv balance blandt forældre til unge med svære udfordringer. Vi indsamlede viden om forældrenes mentale sundhedsudfordringer, sygefravær og udstødning fra arbejdsmarkedet. Læs mere om de overordnede fund her: https://ppjob.dk/desk-research/

For at dokumentere, at projektet har fokus på en problemstilling, der ser ud til at være i stigning, fik vi udarbejdet en kørsel hos Sundhedsdatastyrelsen, som viser, at der – alene i det psykiatriske sygehusvæsen – de seneste 10 år samlet set er registreret over en fordobling i antallet af unge mellem 18 og 25 med ADHD, angst, depression, OCD og spiseforstyrrelser (Tabel 1).

Rekruttering, udvælgelse og interview af cases

Et af projekets delmål var at gennemføre interview med pårørende, virksomheder og fagpersoner, så vi rekrutterede og interviewede fem pårørende til unge med svære udfordringer, som selv havde haft mentale sundhedsproblemer, evt. havde været sygemeldt og havde oplevet presset ved både at skulle passe et job og hjælpe deres unge.

Vi interviewede fem ledere i private større og mindre virksomheder, som havde gode erfaringer med at håndtere problematikken. Her var formålet at få input til strategier, som ville kunne hjælpe andre virksomheder.

Desuden interviewede vi tre fagpersoner fra psykologien og psykiatrien, som kendte tilnproblemstillingen fra praksis.

Interviewene var strukturerede efter en interviewguide, som blev udarbejdet med udgangspunkt i den indsamlede litteratur.

Advisory Board og workshop

Der er nedsat et Advisory Board, som følger projektet, kvalificerer produkterne og kommer med input og ideer til udvikling og fremdrift i projektet samt formidlingsindsatsen. Der blev afholdt to møder i Advisory Board i efteråret, hvor projektets aktiviteter blev præsenteret og erfaringer og ideer drøftet. Medlemmerne af Advisory Board blev rekrutteret blandt interviewpersoner med repræsentanter for de pårørende, virksomhederne og fagfolk samt blandt følgende organisationer:

  • Bedre Psykiatri
  • SIND
  • Foreningen for Børn med angst
  • Videnscenter om Handicap
  • Ledernes Hovedorganisation (Fra 2022)

Møderne blev udskudt til slut oktober og start november pga. af coronasituationen. Der afholdes to møder i Advisory Board årligt.

Udvikling af kommunikationsprodukter

Website. Med udgangspunkt i den indsamlede data blev der udviklet et koncept for et website, hvor både forældre og virksomheder kan hente inspiration og værktøjer til at håndtere situationen og forebygge mentale sundhedsproblemer som stress, angst og depression hos de ramte medarbejdere/ledere (forældrene). Websitet (som du er inde på nu) blev gjort klart til at gå i luften i starten af 2021, og det holdes løbende opdateret.

Podcast pilot episode 1. Et andet af kommunikationsprodukterne var en pilotudgave af en podcast. Den blev tilrettelagt med udgangspunkt i interviewene og den indsamlede viden. Her fortæller en pårørende sin historie, en virksomhedsleder fortæller, hvordan de håndterer den type situationer for at undgå, at de pågældende medarbejdere selv får stress og må sygemeldes, og en forsker fortæller, hvad der er på spil ift. work/life-balance, når en medarbejder pludselig får store udfordringer på hjemmefronten, og hvordan det kan håndteres både fra virksomhedens og medarbejderens side. Podcasten kan høres her: https://ppjob.dk/laes-her-parorende-til-unge-med-psykisk-mistrivsel-er-traengte-pa-jobbet/

Online Community. Der er blevet etableret et online community med tilhørende facebook-side til videndeling, indsamling af erfaringer samt formidling af gode råd. Samlet set har vi nu knap 900 følgere og medlemmer. Målet var 500 følgere og medlemmer. Facebooksiden kan ses her: https://www.facebook.com/ppjob.dk/?view_public_for=107788221009903

Videnskabelig artikel. Forskerne fra TeamArbejdsliv har skrevet en videnskabelig artikel om projektet til et dansksproget tidsskrift. Vi forventer, at den bliver publiceret i løbet af 2022.

Fortællinger. Fire pårørende har fortalt deres historie. Se de fire videoklip her: https://ppjob.dk/podcasts/

Næste fase

Pårørende på job hviler på en grundig research, forskning, undersøgelser, interviews og erfaringer. Næste skridt er at få den viden og de erfaringer, vi nu har til rådighed, udbredt til virksomheder, pårørende, fagfolk og på længere sigt politikere. Målet er at få sat fokus på, at vi har en stor gruppe af oversete forældre, som er i fare for selv at få mentale sundhedsproblemer, hvis ikke de får den hjælp, de har brug for. Endvidere at udbrede den viden, vi har indsamlet i 2020 og 2021, så virksomheder, særligt ledelserne, og forældre får værktøjer til at håndtere problemstillingen, forebygge sygefravær og fremme den mentale sundhed hos forældrene.

 


Følg Pårørende på Job på Facebook

Projekt Pårørende på Job har oprettet en lukket Facebook-gruppe for forældre til psykisk sårbare unge.
Vi har også en Facebook-side, hvor du som arbejdsplads eller pårørende kan få viden og gode råd.

Gå til Facebook side